RU
Уверенный выбор миллионов!
Условия договора
SIA "TOREX GROUP", turpmāk saukta Pārdevējs, kuru pārstāv valdes loceklis Jurijs Neshchadimovs, kas darbojas uz Statūtu pamata, no vienas puses

Un, turpmāk saukts pircējs, turpmāk tekstā abi kopā Puses, bet katrs atsevišķi saukts - Puse, izsakot brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šo Līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pārdevējs ir pārdod, bet Pircējs pērk šādu jaunu durvis saskaņā saskaņotu pasūtījumu un cenrādi, turpmāk tekstā – Prece:____

1.2. Pārdevējs garantē, ka Preces kvalitāte un komplektācija atbilst ražotāja noteiktajām normām un atbilst kvalitātes prasībām, normām un standartiem, kuri ir spēkā Eiropas Savienībā un Latvijas Republikā, atbilst „CE" sertifikāta prasībām un sanitāri tehniskajām normām. Preces pilns apraksts norādīts Pasūtījumā.
1.3. Preces ražotājs ir: sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ТОРЭКС", Saratova, Krievijas Federācija.
1.4. Durvju ražotājam ir tiesības, nebrīdinot Patērētāju, veikt izmaiņas durvju konstrukcijā un specifikācijā, ja tās nemainīs Preces kvalitāti, izmērus, ekspluatācijas īpašības vai drošību.
1.5. Preces piegādes vieta:
Preces piegādes dienā Pārdevējs veic montāžas darbu izpildi.
1.6. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi, uzstādīšanu un montāžu līdz 90 darba dienām kopš priekšapmaksas saņemšanas dienas. Ja tiks pasūtīta nestandarta Prece, kuras pamata radītāji (gabarīti, izmēri, sastāvs, krāsa u.c.) atšķiras no Pārdevēja piedāvāta parauga, Preces piegādes, uzstādīšanas un montāžas termiņš var pagarināties līdz 120 darba dienām kopš priekšapmaksas saņemšanas dienas.

2. PRECES CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Preces cena ir _____EUR kopā ar PVN.
2.2. Piegades cena ir _____EUR kopā ar PVN.
2.3. Citas preces cena ir _____ EUR kopā ar PVN.
2.4. Preces cenā ir iekļauti Pārdevēja izdevumi par iesaiņošanu, marķēšanu un visi nodokļi saistībā ar šī Līguma izpildīšanu.
2.5. Pircējs veic samaksu par Preci šādā kārtībā:
2.5.1. priekšapmaksa 50% vai ______ EUR kopā ar PVN, šī līguma parakstīšanas dienā;
2.5.2. galīgā apmaksā 50% ______ EUR, kopā PVN 21% preces uzstādīšanas dienā, bet pirms Preces montāžas;
2.5.3. ņemot vērā, ka montāžas darbu izdevumus nevar iepriekš prognozēt, montāžas darbu izdevumus Pircējs apmaksā skaidrā naudā Darbu pieņemšanas akta pārakstīšanas brīdī.
2.6. Standarta montaža – metala ārdurvis –
2.7. Standarta montaža – metala durvis dzivoklim -
2.8. Citi montažas papilddarbi -
2.9. Maksājums par Preci Pircējs var veikt:
2.4.1. ar pārskaitījumu Pārdevēja bankas kontā;
2.4.2. vai skaidrā naudā pret kases čeku;
2.4.3. ar bankas karti.
2.10. Pārskaitījuma maksājums par Preci tiek uzskatīts par paveiktu, kad naudas summa tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā, ko apliecina Pārdevēja bankas izraksts. Apmaksu skaidra nauda apliecina Pārdevēja kases čeks.

3. PIRCĒJA SAISTĪBAS

3.1. Pircējs apņemas nodrošināt Pārdevējam darba apstākļus Preces montāžai Pušu saskaņotājā dienā un laikā. Pēc lūguma Pircējs apņemas nodrošināt Pārdevējam bezmaksas pieslēgšanu pie elektrības un ūdens.
3.2. Pircējam ir tiesības kontrolēt Preces montāžas darbus, neiejaucoties tās gaitā.
3.3. Pēc preces montāžas Pircējs apņemas pārbaudīt Preces tehnisko stāvokli un tās atbilstību pasūtījumam.
3.4. Pircējs pieņem Preci un tās montāžas darbus parakstot Darbu pieņemšanas aktu. Ar savu parakstu Darbu pieņemšanas aktā Pircējs apliecina, ka Prece ir darba kārtībā, tai nav nekādu vizuālo trūkumu vai defektu, tās stāvoklis Pircēju pilnībā apmierina.
3.5. Pircējs ir apliecina, ka ir iepazīstināts ar Preces lietošanas, drošības un garantijas noteikumiem u apņemas tās ievērot.
3.6. Pretenzijas Pārdevējam, ja tiek konstatēti slēpti trūkumi, t.i. tādi trūkumi, kurus nevarēja konstatēt Preci pieņemot, Pircējs var izteikt piecu kalendāro dienu laikā no tādu trūkumu atklāšanas dienas.

4. PĀRDEVĒJA SAISTĪBAS

4.1. Pārdevējs, izmantojot Pircēja rekvizītos norādīto tālruņa numuru un/vai e-adresi, nekavējoties paziņo Pircējam par Preces saņemšanu no tas ražotāja un saskaņo ar viņu Preces nogādes un montāžas darbu veikšanas dienu un laiku.
4.2. Montāžas darbi tiek veikti tikai darba dienas no plkst. 9.00. līdz 19.00. Puses var vienoties par citu montāžas darbu veikšanas laiku nepārkāpjot likumdošanā noteikto.
4.3. Pārdevējs apņemas veikt Preces piegādi un montāžas darbus labā kvalitātē un ar Pircēju saskaņotos termiņos.
4.4. Pārdevējs iepazīstina Pircēju ar Preces lietošanas un drošības noteikumiem.
4.5. Pārdevējs piešķir Iekārtai ražotāja garantiju – 24 mēneši no Preces Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
4.6. Ja iestājas garantijas gadījums, proti, tiks atklāti defekti, trūkumi, nepilnības vai bojājumi, kas notika ražotāja vai nekvalitatīvo montāžu darbu dēļ (sk. "Garantija Torex durvim" pasūtījuma otrā lappusē), Pircējs nekavējoties paziņo Pārdevējam, izmantojot rekvizītos norādīto tālruņa numuru un/vai e-adresi. Paziņojumā Pircējs norāda kāds defekts, trūkums, nepilnība vai bojājums ir atklāts, kādas rezervju daļas ir nepieciešamas.
4.7. Garantijas iestāšanas gadījumā Pārdevējs nodrošina speciālistu ierašanas pie Pircēja 72 stundu laikā pēc Pircēja paziņojuma par atklāto defektu, trūkumu vai bojājumu, kas traucē vai varētu traucēt tālāko Preces pienācīgo izmantošanu, ņemot vērā valstī noteiktās brīvdienas vai svētu dienas. Ierādoties pie Pircēja, Pārdēvēja speciālists sastāda Reklamācijas aktu, kurā nosāka vai šis gadījums ir garantijas. Ja tiks noteikts, ka gadījums ir garantijas, Pārdevējs apņemas novērst atklātus Preces bojājumus, defektus vai trūkumus ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc atklāto defektu, trūkumu vai bojājumu noteikšanu, proti, Reklamācijas akta sastādīšanas, sākot ar nākamo darba dienu. Gadījumā, ja būs nepieciešamas rezerves detaļas, kas nav pieejamas Pārdevēja noliktavā, bojājumu novēršanas laiks tiek pagarināts uz detaļu piegādes termiņu no Preces ražotāja (1.3. punkts), un tad 48 stundu laikā no rezervju detaļu saņemšanas dienas.
4.8. Ja tiks noteikts, ka gadījums nav garantijas, Pārdevējs apņemas novērst atklātus Preces bojājumus, defektus vai trūkumus 4.7. punktā norādītā termiņā, bet pēc Pārdevēja izdevumu apmaksas saņemšanas, saskaņā ar piestādīto Pircējam tāmi un rēķinu.
4.9. Preces tehnisko un profilaktisko apkalpošanu, ja to ir noteicis ražotājs garantijas termiņā, Pircējs veic ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem (sk. "Garantija Torex durvim" pasūtījuma otrā lappusē).

5. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

5.1. Puse tiks atbrīvota no atbildības, ja kādu no šī Līguma noteikumiem vai tā izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi, proti, jebkādas dabas vai cilvēku izraisītas katastrofas vai masu nekārtības, karš, masu nemieri, kā arī valsts iestāžu darbība, citi apstākļi, kuri atrodas ārpus tās Puses kontroles, kuras līgumsaistības tas ietekmē, un kuru Puse nevarēja paredzēt pie līguma slēgšanas vai novērst ar jebkādām saprātīgām tās rīcībā esošām metodēm.
5.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem kā saistību izpildes apgrūtinājumu vai neiespējamības apstākli, par to nekavējoties ir rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot nepārvaramās varas apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos.
5.3. Šajā gadījumā Līguma izpilde tiek atlikta līdz brīdim, kad izbeigsies nepārvaramas varas apstākļu darbība. Ja šādi apstākļi turpinās ilgāk kā vienu mēnesi, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, bet nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību un/vai sodu apmaksu.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU IZŠĶIRŠANA

6.1. Puses pirms šī Līguma parakstīšanas norāda nepieciešamās ziņas līguma noslēgšanai un ir atbildīgas par sniegto ziņu pareizību.
6.2. Par šajā līguma 1.6. punktā norādīto saistību izpildes nokavējumu Pircējs tiesīgs aprēķināt Pārdevējam līgumsodu 0,3% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas (2.3. punkts).
6.3. Par šajā līguma 2.5. punktā norādīto saistību izpildes nokavējumu Pārdevējs tiesīgs aprēķināt Pircējam līgumsodu 0,3% apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas (2.3. punkts).
6.4. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma darbības laikā starp Pusēm, tiks atrisināti sarunu ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. Puses pretenziju otrai Pusei jāizskata un jādot rakstiskā atbilde 10 darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas.
6.5. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma darbības laikā, tiek atrisināti sarunu ceļā. Strīdus, kurus nevar atrisināt sarunu ceļā, prasītājs pēc savas izvēles nodod izskatīšanai Latvijas Apvienotājā šķīrējtiesā (www.las.lv, Lāčplēša iela 2 - 5, Rīgā, LV-1010, tālr. 29332211), saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, viena tiesneša sastāvā, bet ja tas nebūs iespējams, tad Latvijas republikas tiesā pēc piekritības.
6.6. Gadījumā, ja Pircējs nav pienācīgā kārtā izpildījis noteiktās saistības, Pārdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņas tiesības trešajām personām, kas ietver sevī arī Pircēja personas datu apstrādi un šo datu ievietošanu publiskajās datu bāzēs. Tāpat Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs var nodot Pircēja datus apstrādei uz citu valsti.

7. LĪGUMA DARBĪBA

7.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz līgumsaistību pilnīgai izpildei.
7.2. No šī līguma parakstīšanas brīža visi agrāk parakstītas un/vai noslēgtas vienošanās vai līgumi par Preces pirkumu, kā arī mutiskas vienošanās starp Pusēm, zaudē spēku.
7.3. Gadījumā, ja mainās Puses juridiskā adrese, nosaukums, bankas vai citi rekvizīti, kuri saistīti ar šā līguma izpildi, tā apņemas trīs darba dienu laika rakstiski paziņot par to otrai Pusei. Pretējā gadījumā vainīgā Puse atbild par otrai Pusei nodarītiem zaudējumiem.
7.4. Visi papildinājumi vai izmaiņas, kas skar šo līgumu, tā pielikumus, un citus ar šo līgumu saistītos dokumentus, ir jānoformē rakstveidā, un tie stājas spēkā, kad tos paraksta pilnvaroti Pārdevēja un Pircēja pārstāvji. Citos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar spēkā esošām Latvijas Republikas likumdošanas normām un aktiem.
7.5. Puses vienojas, ka visi paziņojumi, apstiprinājumi, pretenzijas, lūgumi, brīdinājumi un cita veida saziņa noformējama rakstveidā un nosūtāma adresātam uz Puses līgumā norādīto pasta adresi. Puses vienojas arī atzīt par sev saistošu visu elektronisko saraksti, ja šā sarakste ir veikta, izmantojot līgumā norādītu Puses e-pasta adresi. Minētais attiecas arī uz Puses pasūtījumiem, lūgumiem, brīdinājumiem, atgādinājumiem un pretenzijām.
7.6. Puses ir tiesīgas lauzt šo Līgumu, rakstiski brīdinot otru pusi 15 kalendāro dienas iepriekš.
7.7. Līgums ir sastādīts 2-os eksemplāros uz 4 lappusēm ar diviem pielikumiem, viens eksemplārs Pārdevējam, viens eksemplārs Pircējam, katram eksemplāram ir vienāds juridisks spēks. Līguma pielikumi ir attiecīgi noformēts Pasūtījums un Preces sertifikāts.

REKVIZĪTI:
Pārdevējs: SIA "TOREX group"
Reģ. Nr. LV40203270752
Adrese: Rīga, LV-1082 Vienības Gatve 51
Tālr.: +371 27700171
e-pasts: torex@torex.lv
Banka: A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV68HABA0551049401863
torex latvija, торекс латвия, торекс стальные двери,
TOREX GROUP, SIA Reģ. Nr. 40203270752
2015-2023 Все права защищены
whatsapp
skype
facebook
instagram